60 ปี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง


©เนื้อหาและภาพประกอบที่ปรากฏในหนังสือ "60 ปี สศค. ภารกิจเพื่อแผ่นดิน" ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ห้ามมิให้ผู้ใดคัดลอก ดัดแปลง หรือทำซ้ำ ก่อนได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง