ครบรอบ 60 ปี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ครบรอบ 60 ปี
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ขอแสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปีที่ 60

นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์
เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ สศค. ครบรอบ ปีที่ 60

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์
ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ขอแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 60 ปี วันสถาปนา สศค. และขออำนวยพรให้การเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจการคลังเพื่อเศรษฐกิจสมดุลยังประโยชน์แก่ประเทศไทยสืบไป

นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย
กรรมการและผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (iBank)

เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปีที่ ๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญสุขภาพพลานามัยแข็งแรง และสัมฤทธิ์

พันโท หนุน ศันสนาคม
ผู้อำนวยการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี สศค. ค่ะ

กุลยา ตันติเตมิท
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ขอแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ60ปี สศค. และขอแสดงควาชื่นชมการทำงานของข้าราชการ สศค.ทุกคนที่ทำงานอย่างทุ่มเทช่วยหรือประเทศชาติในยามที่ต้องเผชิญความยากลำบากจากโรคระบาดครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้ผ่านจุดนี่ไปได้ ขอบคุณมากครับ

นายชูฉัตร ประมูลผล
รองเลขาธิการด้านกำกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ขอแสดงคสามยินดีในโอกาสครบรอบ60ปี สศค.

สุชาดา โชนะโต
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพสามิต

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ สศค. ครบรอบ ปีที่ 60 ขอให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไปครับ

นายจำเริญ โพธิยอด
รองปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง

ขอแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 60 ปี สถาปนา สศค ค่ะ ขอให้ สศค ยังคงเป็นหน่วยงานหลักทางด้านเศรษฐกิจของประเทศต่อไปค่ะ

วิมล ชาตะมีนา
อดีตข้าราชการ สศค

ขอร่วมแสดงความยินดีกับองค์กรที่ทรงเกียรติแห่งนี้ในวันครบรอบ 60 ปีค่ะ

ดุสิดา ทัพวงษ์
รองผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

กรมสรรพสามิตขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปีที่ 60

กรมสรรพสามิต

EXIM BANK ขอร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีครับ

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร
กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปีที่ 60

นางสาวฉลวยศรี วิภูษาภรณ์
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 3 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ขอแสดงความยินดีกับ สศค. ครบรอบ 60 ปี ขอเป็นกำลังใจและขอให้เป็นเสาหลักทางด้านเศรษฐกิจและดูแลความมั่นคงของภาคการเงินการคลังของประเทศต่อไป สร้างเศรษฐกิจไทยให้แข็งแกร่งในอนาคต

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง

ขอแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปีที่ 60

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ
เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนการออมแห่งชาติ

บสย.ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปีที่ 60

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์
รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปีที่ 60

นายสันติ พร้อมพัฒน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง

ขอร่วมขอร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ยินดีด้วยเป็นอย่างยิ่ง

นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร
ผู้ว่าการยาสูบแห่งประเทศไทย
© 2021 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง